Sertifisering

 

Direktorat et for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsetter forskrift om landtransport av farlig gods. NET Emballasje- og Produkttesting har fått delegert myndighet fra DSB til å utføre godkjenning, kontroll og prøving av emballasje inklusive IBCer. Dette innebærer at NET er de eneste i Norge som kan godkjenne konstruksjonstypen (typegodkjenning) som kreves før en IBC tas i bruk (iht. ADR/RID 6.5.6).

Virksomheter som produserer og/eller distribuerer IBCer er ansvarlige for å forsikre seg om at IBCene samsvarer med den godkjente konstruksjonstypen. IBCene skal være fremstilt, gjenoppbygget, reparert og prøvet under et kvalitetssikringsprogram (ADR/RID 6.5.4.4).

Førstegangskontroll og periodisk kontroll av IBC kan utføres av NET og DNV GL, i tillegg til kontrollører som har bestått kurs for kontroll av IBCer hos NET Emballasje- og Produkttesting AS. Kontroll før første gangs bruk kan utføres hos produsent eller bruker av IBCen, og må dokumenteres som beskrevet i del 6 og avsnitt 7.7 i DSB sin veileder.

Om kontroll og prøving av IBC blir utført i et annet land enn den ble typegodkjent, trenger ikke kontrolløren være godkjent av vedkommende myndighet i det landet hvor IBCen ble typegodkjent. Kontroll og prøving må derimot utføres i henhold til regler som er spesifisert i god-kjenningsdokumentene for IBCen (ADR/RID 6.5.1.1.3).

Her følger listen over kontrollører med godkjent av NET. Listen viser de personer som er gyldig pr dags dato.  

NB! Listen er ufullstendig grunnet overgang til nytt system og vil oppdateres de neste dagene.