Sertifisering

Liste over farlige stoffer n.o.s. 

Kan benyttes for stoffer som ikke finnes i tilordningslisten i ADR/RID 4.1.1.21.6.

NET sin Tilordningsliste (Assimilation list)

Det er svært mange farlige væsker som fylles på emballasje som ikke er tilordnet standardvæsker i ADR sin "Tilordningsliste". NET gjør egne tester, ADR 6.1.5.2.7, for å plassere slike stoffer inn i standardvæske systemet. Listen over disse stoffene kan du finne i tabellen her hvor farlige stoffer oppført i numerisk rekkefølge med hensyn til UN-nummer. Hver rad inneholder et farlig stoff, enkelposisjoner og samleposisjoner dekket av et spesielt UN-nummer. Imidlertid kan flere etterfølgende rader bli benyttet for det samme UN-nummeret. Dersom stoffer med samme UN-nummeret har forskjellige navn, forskjellige kjemiske egenskaper, forskjellige fysiske egenskaper og/eller forskjellige transportbetingelser er de også skilt på emballasjegruppe. Forklaring til kolonnene:

Kolonne (1) UN-nummer: Inneholder UN-nummer til det farlige stoffet.

Kolonne (2) Varenavn eller teknisk navn: Inneholder navnet på stoffet gitt av produsent og finnes i produsentens databald.

Kolonne (3) Klasse: Inneholder nummeret på klassen ADR 2.1.1.1.

Kolonne (4) Emballasjegruppe: Inneholder emballasjegruppen; I, II eller III, som er tildelt stoffet.

Kolonne (5) Standardvæske: Indikerer enten en standardvæske eller en kombinasjon av standardvæsker som stoffet skal tilordnes. Wetting Agent etterfulgt av * indikerer at stableprøve må gjennomføres på orginal væsken.

Kolonne (6) Valgfri standardvæske: Indikerer at emballasjen som skal benyttes trenger minst en av de følgende standardvæsker i tillegg til standardvæsken(e) listet i kolonne (5).

Kolonne (7) Densitet: Indikerer, den relative densiteten som emballasjen må være godkjent for med hensyn på hver enkelt standardvæske i denne listen.

Listen er til bruk for emballasje av polyetylen i samsvar med 6.1.4.8, og hvis nødvendig også komposittemballasje (polyetylen) i samsvar med 6.1.4.19, for IBCer av stiv plast av polyetylen (typen 31H1 og 31H2) i samsvar med 6.5.5.3, og kompositt IBCer med innerbeholdere av polyetylen (typene 31HZ1 og 31HZ2) i samsvar med 6.5.5.4, hvor konstruksjonstypen er testet for kjemisk forenlighet med standardvæsken(e). 

Som kjemikalieprodusent er det essensielt å alltid verifisere damptrykket til væsken for å sikre at emballasjen som benyttes, er testet for og tåler et tilstrekkelig høyt trykk. Har du væsker som ikke er i samsvar med ADRs Tilordningsliste, ta kontakt så vil vi guide deg videre slik at du kan få dette i orden.

NETs Liste over farlig kjemikalier, n.o.s. som ikke er oppført i ADR, sortert etter UN-nummer og navn.