ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyringssystem.

Organisasjoner har en stor utfordring i både å møte fastsatte krav og samtidig identifisere og møte fremtidige behov og forventninger, ISO 9001 danner grunnlaget for systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid.

Et styringssystem basert på ISO 9001 utgjør en strategisk beslutning for en organisasjon og er et verktøy som forbedrer organisasjonens ytelse og sikrer at produkter og tjenester oppfyller kunde- og lovpålagte krav. Dette skaper forutsetninger for økt kundetilfredshet.

Standarden er basert på den velkjente "Plan-Do-Check-Act" modellen med fokus på prosesser, håndtering av risiko og muligheter, samt organisasjonens mål og handlingsplaner for kontinuerlig forbedring.